ERLO

Engedélyezett egyéb szakmai képzéseink (B kör)

 

 

 


Közfoglalkoztatás szervező (SzPk-00087-16-16 4 04 3/1)

E-000123/2014/B003

A képzés típusa: Egyéb szakmai képzés

A képzés időtartama: 120 óra (elmélet: 54 óra, gyakorlat: 66 óra)

Képzés célja:

A képzési program munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör, foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.

A képzés célja azon kompetenciák, tevékenységek elsajátíttatása, melynek birtokában a közfoglalkoztatás-szervező, az adott közfoglalkoztató közfoglalkoztatási feladatainak szervezésében, megvalósításában vesz részt. Képes közfoglalkoztatási terv, pályázat összeállítására, közfoglalkoztatottak számára a munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatások megszervezésére, szükség esetén alapvető elsősegély-nyújtási feladatok ellátására. Végzi a közfoglalkoztatás munkaügyi adminisztratív és munkaszervezési feladatait, képes az ehhez szükséges informatikai eszközök kezelésére, használatára. Jogszabályban nevesített intézmény munkatársaként képes a FOKA adatbázis kezelésére. A közfoglalkoztatottak körében mintegy mentori feladatot is ellátva, segítséget nyújt egyéni problémáik megoldásához, vagy a megfelelő intézményhez, tanácsadóhoz irányítja a segítségre szorulókat.

Megszerezhető kompetenciák:

A képesítéssel rendelkező képes:

 • Képes a rábízott csoport számára megszervezni, lebonyolítani és dokumentálni az oktatásokat.
 • Képes intézkedéseket tenni, vagy intézkedést kérni a veszélyhelyzetek elhárítása érdekében.
 • Képes szükség esetén alapvető elsősegélynyújtási feladatokat ellátni, az eseményt dokumentálni.
 • Képes hatékonyan kommunikálni a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények munkatársaival és a közfoglalkoztatásban résztvevőkkel.
 • Képes elfogadásra előkészíteni, véglegesíteni az adott közfoglalkoztató közfoglalkoztatási tervét.
 • Képes a közfoglalkoztatási pályázatot letölteni az internetről, a kiírás szerinti feltételeknek megfelelően elkészíteni.
 • Részt vesz az intézmény közfoglalkoztatási tervében szereplő feladataihoz a szükséges közfoglalkoztatotti létszám toborzásában, kiválasztásában.
 • Képes előkészíteni a közfoglalkoztatottak munkaszerződését, munkaköri leírását, munkaviszony megszüntetések dokumentumait. Tudja kezelni a munkabérek elszámolásához szükséges dokumentumokat. Időszakosan jelentéseket, elszámolásokat készít.
 • Képes a közfoglalkoztatási feladatok elvégzésének megszervezésére, elkészíti a szükséges munkaterveket, időbeosztásokat, koordinálja, ellenőrzi, dokumentálja a munkát.
 • Képes a FOKA adatbázisba adatokat rögzíteni, kereséseket végezni.
 • Képes szövegszerkesztővel, táblázatkezelővel a szükséges dokumentumokat előállítani, munkaköréhez tartozó adminisztrációt elvégezni.
 • Képes elektronikus levelet küldeni, fogadni, interneten jogszabályok keresésére, űrlapok letöltésére, foglalkoztatással, közfoglalkoztatással kapcsolatos adatok, információk keresésére letöltésére.
 • Egyszerűbb esetekben képes a hozzáforduló közfoglalkoztatottak számára felvilágosítást nyújtani, összetettebb problémák megoldásához a segítségre szorulót a megfelelő hivatalhoz irányítani.
 • Képes a közfoglalkoztatás jellegéből adódó konfliktushelyzeteket felismerni és kezelni.

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

Belépési feltételek:

- gimnáziumi érettségi végzettség

Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény:

- Számonkérések formája: gyakorlati és szóbeli

- Számonkérések rendszeressége: a tananyagegységek, modulok végén.

- Számonkérések tartalma: a képzési program tananyagegységeinek, moduljainak bemutatásánál meghatározott ismeretek és alkalmazásuk számonkérése.

- A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek: gyakorlati feladatmegoldás, szóbeli felelet

- Megszerezhető minősítések: megfelelt - nem felelt meg

 Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: megfelelt: 51 %, vagy a felett, nem felelt meg: 51 % alatt

- A képzés elvégzését igazoló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

SzPk-00087-16-16 4 04 3/1

Közfoglalkoztatás szervező

54

66

120

gyakorlati, szóbeli

Képzési program összes óraszáma

54

66

120

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának 80 százalékán való részvétel, és

- a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése: szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységek külön-külön legalább 51 %-os teljesítése.

- a kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Szállodai szobaasszony (SzPk-00099-16-18 3 09 2 /1)

E-000123/2014/B004

A képzés típusa: Egyéb szakmai képzés

A képzés időtartama: 100 óra (elmélet: 36 óra, gyakorlat: 64 óra)

Képzés célja:

A képzési programot elvégző el tudja végezni a szállodai szobaasszony feladatait. Ismeri a szálloda működését, a housekeeping rendszerében a feladatkörét. Részt vesz a szálloda napi takarításában, közösségi terek, szobák rendben tartásában. Udvariasan kommunikál a vendégekkel. Betartja a szakmai vezető utasításait. Ismeri a munkakörhöz tartozó feladatköröket, hatásköröket. Baleset esetén elsősegélyt nyújt. Ágyneműt, törölközőt cserél. Megvarrja az elszakadt textíliát, mos, szárít, vasal. Igény szerint elvégzi a vendég ruháinak tisztítását.

Megszerezhető kompetenciák:

Szakmai készségek: Ismeri a szálloda felépítését, működését, tudja a hierarchiában a szobaasszony helyét, feladatát. Tudja, hogy a szállodában az úgynevezett etikai kódex határozza meg a viselkedési, öltözködési és magatartási szabályokat, ismeri ezek jelentőségét. Ismeri a szálloda biztonsági előírásait. Tudja a rendkívüli eseményekkel összefüggő feladatokat. A rábízott kulcsokat, belépőkártyákat kellő gondossággal kezeli. Ismeri a szállodai protokollban használatos jelzéseket. A szobába történő belépés előtt háromszor kopog. Minden esetben köszön. Ismeri és alkalmazza a „Takarítási rend” előírásait, illetve a szállodában a használatos csekklistákat (takarítási, - ágyazási, - bekészítési lista), dokumentumokat (Napi munkalap), tudja a szobák státuszával kapcsolatos kódokat (7 kód). Ismeri a szálloda által nyújtott, a housekeepinggel összefüggő szolgáltatásokat és ennek szellemében kezeli a vendégek kéréseit (Pl.: mosatási, tisztítási lehetőségek, VIP szolgáltatás). Ismeri az elveszett és talált tárgyak kezelésével kapcsolatos szabályokat. Tudja, hogy a vendég szempontjából minden tárgy jelentőséggel bír.

Személyes kompetenciák: Elfogadja a felettesét. Együttműködik a munkatársakkal. Lojális a szállodához. Igényes önmagára és a munkájára. Higgadtan viselkedik. Mindent megtesz a veszélyhelyzetek elkerülése, megelőzése, kiküszöbölése érdekében. Tiszteletben tartja a vendégek használati tárgyait, a szobában elhelyezett értéktárgyakat, eszközöket. Munkáját tapintatosan, mindenkor a vendéghez alkalmazkodva végzi. Őszinte, felelősségteljes viszonyulás, Vendég centrikus szemlélet. Tapintatos viselkedés, vendég központú problémakezelés.

Társas kompetenciák: Eltudja dönteni, hogy milyen problémával melyik vezetőhöz fordulhat. Betartja az etikai kódexben meghatározott viselkedési, öltözködési és magatartási szabályokat, előírásokat. A formaruhát az előírásoknak megfelelően viseli a névtáblával együtt. Jó megfigyelő. Képes a kockázatokat, veszélyhelyzetek felismerni, elhárítani. Képes a veszélyes helyzetek megelőzésére, figyelemmel a hatáskörére. A jelzések alapján végzi a takarítást, a törölközők és a szennyes cseréjét. Képes a dokumentumokban megfogalmazottak alapján meghatározni, hogy mennyi idő alatt lehet elvégezni a munkát. Vezeti és elkészíteni a munkát segítő listákat. Az elvégzett munka alapján képes meghatározni a szobák státuszát. Képes kitölteni a mosatási, tisztítási megrendelőt, belső dokumentumokat. Az előírásoknak megfelelően képes bekészíteni a VIP szobákat. Elvégzi a szükséges javításokat, vasalást, varrást. Képes az előírásoknak megfelelően kezelni a szobában, a szállodában talált, elvesztett, otthagyott tárgyakat. Ha bizonytalan, a vezető segítségét kéri.

Módszerkompetenciák: A vezető(k) utasításának megfelelően, kellő önállósággal végzi a rábízott feladatot. Kulturáltan és udvariasan viselkedik minden szituációban. Veszélyhelyzetekben felelősen, önállóan cselekszik a közvetlen veszélyhelyzet elhárításakor. Az előírások szerint jelezi az eseményeket a felettesének. Az elvégzett munka minőségéért felelősséget vállal. Kellő önállósággal az előírások betartásával végzi a munkát. Megbízható munkavégzés, mely mindenkor az utasítások alapján történik. Pontosan betartja az előírásokat és értesíti az illetékeseket.

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

Belépési feltételek:

- nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

- egészségügyi alkalmasság

Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény:

- Számonkérések formája: gyakorlati, szóbeli

- Számonkérések rendszeressége: a tananyagegységeken belül folyamatos és a szakmai záróvizsgán

- Számonkérések tartalma: a képzési program tananyagegységeinek, moduljainak bemutatásánál meghatározott ismeretek és alkalmazásuk számonkérése.

- A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek: gyakorlati és szóbeli feladatmegoldás

- Megszerezhető minősítések: megfelelt - nem felelt meg

- Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: megfelelt: 51 %, vagy a felett, nem felelt meg: 51 % alatt

- A képzés elvégzését igazoló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

SzPk-00099-15-18 0 09 2 /M-01

Szállodai ismeretek

14

14

28

-

SzPk-00099-15-18 0 09 2 /M-02

Szálloda takarítás

22

50

72

-

Képzési program összes óraszáma

36

64

100

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának nyolcvan százalékán való részvétel, és

- a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése: gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységek külön-külön legalább 51 %-os teljesítése.

- a kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

 

 

 

 

 


 

Telefonos értékesítő (SzPk-00122-16-17 4 05 3 /1)

E-000123/2014/B002

A képzés típusa: Egyéb szakmai képzés

A képzés időtartama: 160 óra (elmélet: 63 óra, gyakorlat: 97 óra)

Képzés célja:

A képzési programot elvégző Telefonos értékesítő általános feladata a meglévő és a lehetséges ügyfelek megkeresése megadott termékleírással és listával dolgozva, hogy terméket, árukat és szolgáltatásokat reklámozzon, értékesítsen. Személyre szabott ajánlatokat ismertet az ügyfelek számára, az ügyfelek igényeinek felmérését, és nem értékesítési célú hívások lebonyolítását végzi. Feljegyzéseket készít az ügyfélkövetéshez, a marketing adatbázisokat frissít az egyes ügyfelek státusának, változásainak követéséhez. Statisztikát vezet a lebonyolított hívásokról, az elért sikerekről és időszakos jelentéseket készít a telefonos értékesítési tevékenységekről és eredményekről. Munkáját bankoknál, telekommunikációs vállalatoknál, a szolgáltatás, a kereskedelem és számos vállalkozás értékesítési területén végezheti.

Megszerezhető kompetenciák:

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása:

 • Képes átlátni a telefonos értékesítésnél kialakult adatbeviteli feladatokat.
 • Képes az ECDL szintű informatikai felkészültségének megfelelően a gépírásra, szövegszerkesztésre.
 • Képes köznyelvi szöveg rögzítésére hallott szöveg alapján ECDL szintű informatikai felkészültségének megfelelően.
 • Képes az ECDL szintű informatikai felkészültségének megfelelően a táblázatkezelésre, adatbázis-kezelésre adott feladat elvégzése során.
 • Képes az ECDL szintű informatikai felkészültségének megfelelően összeállítani komplex kimutatást vagy statisztikát, táblázatot programok felhasználásával.
 • Képes az ECDL szintű informatikai felkészültségének megfelelően a telefonos értékesítés adatbázisának kezelésre, adatok szűrésére.
 • Képes betartani a nyelvi szabályokat.
 • Képes a kommunikáció fogalmát, folyamatát értelmezni és a kommunikáció fajtáit megkülönböztetni.
 • Képes a jól artikulált, tiszta beszédre.
 • Képes értelmezni az értékesítési kommunikáció fajtáit.
 • Képes a telefonálás időpontjára vonatkozó illemszabályokat és egyéb telefonálási szabályokat betartani.
 • Képes elsajátítani a bejövő hívások tartalmi és formai követelményeit.
 • Képes betartani a kimenő hívások tartalmi és formai követelményeit.
 • Képes felismerni és megkülönböztetni az egyes ügyféltípusokat.
 • Képes a hatékonyabb probléma megoldási technikák alkalmazására, a stressz tűrő képesség erősítésére, az életstílus változtatásra.
 • Képes a hatékony visszajelzések adására, a sikeres kommunikáció vezetésére.
 • Képes elfogadni és betartani a telefonos értékesítés protokoll előírásait.
 • Képes az ügyfél aggályainak helyes kezelésére.
 • Képes elsajátítani kérdezési technikákat.
 • Képes alkalmazni a meggyőző érvelés eszköztárát.
 • Képes alkalmazni az igényébresztés stratégiáját és alkalmazni az egyensúlyon alapuló üzleti tárgyalás szabályait.
 • Képes átlátni az értékesítési piacok alapvető működési mechanizmusait.
 • Képes elfogadni, hogy a termék sikeres értékesítésének alapja a pontos termékismertető alapos megismerése.
 • Képes felismerni az értékestésre való alapos felkészülés fontosságát és módszereit.
 • Képes a tartós bizalom megteremtésére.
 • Képes megérteni a telefonos értékesítő személyiségének, motivációjának, személyes hajtóerejének szerepét az értékesítésben
 • Képes a reklamáló motivációját, reklamáció információ tartalmát megérteni. Képes az ügyfél lelkiállapot változásait kezelni, megkülönböztetni és elkerülni a legrosszabb panaszkezelési gyakorlatokat
 • Képes megtalálni a megfelelő válaszokat az ügyfelek problémáira
 • Képes felkészülni a telefonos értékesítés munkahelyi elvárásaira
 • Képes megfogalmazni a call / contact center rendszerek típusait, felépítését
 • Képes megérteni a call / contact center rendszer működését egy összetett feladat bemutatásán keresztül
 • Képes értelmezni az alapvető funkciókat használatát
 • Képes értelmezni munkavégzést támogató szolgáltatásokat.

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

Belépési feltételek:

-   gimnáziumi érettségi végzettség

- felhasználói szintű informatikai ismeretek: ECDL követelménynek megfelelő Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés területén megszerzett tudás, amely konvertálható a leendő munkaadó bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetében.

Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény:

-   Számonkérések formája: gyakorlati, szóbeli

-   Számonkérések rendszeressége: a tananyagegységeken belül és a szakmai záróvizsgán

-   Számonkérések tartalma: a képzési program tananyagegységeinek, moduljainak bemutatásánál meghatározott ismeretek és alkalmazásuk számonkérése.

-   A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek: gyakorlati és szóbeli feladatmegoldás

-   Megszerezhető minősítések: megfelelt - nem felelt meg

-   Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: megfelelt: 51 %, vagy a felett, nem felelt meg: 51 % alatt

-   A képzés elvégzését igazoló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

SzPk-00122-16-17 4 05 3 /1 /M-01

Számítógépes adatrögzítés telefonos kommunikáció közben

8

24

32

nincs

SzPk-00122-16-17 4 05 3 /1 /M-02

Szóbeli kommunikáció telefonos csatornán, stresszkezelés

32

64

96

nincs

SzPk-00122-16-17 4 05 3 /1 /M-03

Alapvető értékesítési ismeretek

13

6

19

nincs

SzPk-00122-16-17 4 05 3 /1 /M-04

Infokommunikációs technológia

10

3

13

nincs

Képzési program összes óraszáma

63

97

160

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

- a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése: gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységek külön-külön legalább 51 %-os teljesítése.

- a kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

 

 


Vevőszolgálati asszisztens (SzPk-00156-16-17 3 04 2 /1)

E-000123/2014/B001

A képzés típusa: Egyéb szakmai képzés

A képzés időtartama: 48 óra (elmélet: 14 óra, gyakorlat: 34 óra)

Képzés célja:

A képzési programot elvégző vevőszolgálati asszisztens - a vevőszolgálati vezető irányítása alatt - a színvonalas vásárlói kiszolgálás biztosítása érdekében az alábbi feladatokat végzi: vásárlók szakszerű tájékoztatása, kérdéseik megválaszolása, vásárlói problémák megoldása, reklamáció kezelése, termékek vételárának rendezésével kapcsolatos feladatok, konfliktus helyzetek feloldása, a meg nem vásárolt termékek visszáruzása, jótállással-szavatossággal kapcsolatos ügyintézés.

Megszerezhető kompetenciák:

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása:

· Képes elhelyezni magát az értékesítés folyamatában.

· Elkötelezett a vevőszolgálat hatékony működése, a vásárlók elégedettsége iránt.

· Ismeri az áru vonalkódok és a QR kódok jelentőségét, a kód nélküli termékek értékesítésének szabályait.

· Képes a kód nélküli termékek gyors és hatékony értékesítésére.

· Törekszik a hatékony, vevőközpontú értékesítésre.

· Önállóan végzi a kód nélküli termékek értékesítését.

· Ismeri a modern fizetési módokat: paypass, scan&go, kuponok és pontgyűjtő kártyák, katalógusból történő termékek vételárának rendezése, fizetés internetes értékesítési mód esetén a kiszállítási helyszínen.

· Képes a vásárló igényeinek megfelelő fizetési módot használni.

· Nyitott új fizetési módok megismerésére.

· Önállóan, felelősségteljesen támogatja a vásárló számára megfelelő fizetési mód kiválasztását.

· Ismeri az áru értékesítéséhez kapcsolódó jogszabályi előírásokat, a jótállással, szavatossággal kapcsolatos ügyintézés folyamatát, dokumentálását.

· Képes a jótállással, szavatossággal kapcsolatos dokumentumok kitöltésére.

· Pontosságra, precizitásra törekszik a dokumentumok kitöltése során.

· Önállóan és felelősségteljesen, a jogszabályi előírásokat betartva tölti ti a jótállással-szavatossággal kapcsolatos dokumentumokat.

· Ismeri az internetes értékesítés szabályait.

· Alkalmazza az internetes értékesítés szabályait.

· Vevőközpontúságra törekszik az internetes értékesítés során.

· Felelősségteljesen betartja az internet alapú vásárlás esetén az internetes értékesítés szabályait.

· Ismeri a vásárlói típusok viselkedési formáit, testbeszédét, a stressz kezelési technikákat.

· Képes megfelelően kezelni a különböző vásárlói típusokat illetve a belső feszültséget.

· Törekszik a vásárlói igények kielégítésére.

· Türelmet és beleérző képességet mutat a kommunikáció során.

· Felelősségteljesen, önállóan kezeli a stresszhelyzeteket.

· Ismeri a konfliktusok, reklamációk megoldási technikáit, a megfelelő kommunikációs technikákat.

· Képes a konfliktusok, reklamációk hatékony kezelésére.

· Törekszik a felmerülő konfliktusok hatékony megoldására, tisztelettudó, határozott kommunikációra a reklamáció kezelése során.

· Felelősséget vállal a konfliktusos helyzetekben kommunikációjáért.

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

Belépési feltételek:

- alapfokú iskolai végzettség

- szakmai gyakorlat: szükséges, éspedig: legalább 6 hónap kereskedelmi vagy pénztárosi gyakorlat

Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény:

- Számonkérések formája: gyakorlati, szóbeli

- Számonkérések rendszeressége: a tananyagegységeken belül és a szakmai záróvizsgán

- Számonkérések tartalma: a képzési program tananyagegységeinek, moduljainak bemutatásánál meghatározott ismeretek és alkalmazásuk számonkérése.

- A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek: gyakorlati és szóbeli feladatmegoldás

- Megszerezhető minősítések: megfelelt - nem felelt meg

- Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: megfelelt: 51 %, vagy a felett, nem felelt meg: 51 % alatt

- A képzés elvégzését igazoló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

SzPk-00156-16-17 3 04 2 /1 Vevőszolgálati asszisztens

14

34

48

nincs

Képzési program összes óraszáma

14

34

48

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

- a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése: gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységek külön-külön legalább 51 %-os teljesítése.

- a kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve