ERLO

Engedélyezett egyéb képzéseink (D kör)

 

 


 

Konfliktuskezelés

E-000123/2014/D0004

A képzés helyszíne: Kaposvár

A képzés típusa: Egyéb képzés

A képzés időtartama: 24 óra (elmélet: 6 óra, gyakorlat: 18 óra)

Képzés célja:

A résztvevők megismerjék saját személyiségük erősségeit, gyengeségeit, fejlődjön az önismeretük, erősödjön önbizalmuk. Fejlődjenek a résztvevők kommunikációs készségei, asszertív technikákat sajátítsanak el a keletkezett feszültség csökkentésére, megfelelően viszonyuljanak egy adott konfliktushoz, meg tudják választani a konfliktushelyzet megoldásához alkalmas konfliktuskezelési stratégiát és tudatosan legyenek képesek azt alkalmazni.

Megszerezhető kompetenciák:

A résztvevő megismeri saját személyiségégének erősségeit, gyengeségeit, fejlődik az önismerete, erősödik önbizalma

A résztvevő kommunikációs készségei fejlődnek, asszertív kommunikációs technikákat sajátít el.

A résztvevő képes lesz megfelelően viszonyulni egy adott konfliktushoz, meg tudja választani a konfliktushelyzet megoldásához alkalmas konfliktuskezelési stratégiát és tudatosan lesz képes azt alkalmazni.

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

Belépési feltételek:

-        Minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. Évi LXXVII. Törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni.

-        Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését képző intézmény az Fktv. És egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja igény esetén.

-        A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása.

Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény:

-        A képzés különböző kommunikációs és konfliktushelyzeteket vázoló esetleírások elemzésére irányuló írásbeli vizsgával zárul.

-        Az írásbeli vizsgán megszerezhető minősítések: Megfelelt / nem felet meg

-        A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

-        Megfelelt: az írásbeli vizsgán legalább 60%-os teljesítmény

-        Nem felelt meg: az írásbeli vizsgán 60% alatti teljesítmény.

-        A képzés elvégzését igazoló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

 

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Önismeret

2

6

8

--

Asszertív kommunikáció

2

6

8

--

Konfliktuskezelési technikák

2

6

8

--

Képzési program összes óraszáma

6

18

24

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve


 

Információs és Kommunikációs Technológia (IKT)

E-000123/2014/D0003

A képzés helyszíne: Kaposvár

A képzés típusa: Egyéb képzés

A képzés időtartama: 120 óra (elmélet: 24 óra, gyakorlat: 96 óra)

Képzés célja:

A program célja, hogy a képzésben résztvevők megszerezzék, azon digitális kulcskompetenciákat, amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez, az aktív polgársághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztatáshoz. Azaz a képzési program célja, az IKT használatára vonatkozó készségek fejlesztésére irányul, amelynek következménye a digitális írástudás vagy digitális kompetenciák fejlődése. A program célja legfeljebb az önálló IKT felhasználó (IKER 3-4-es) középszint kompetenciáinak elsajátíttatása.

A digitális (számítógépes) írástudás tartalmazza azokat a készséggé fejlesztett ismereteket, amik lehetővé teszik a felhasználó számára a számítógép által nyújtott lehetőségek kihasználását, pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő és egyéb alkalmazói szoftverek ismeretét, alkalmazását. Ehhez szorosan hozzátartozik még az internet, és általában a hálózatok ismerete, és egyre inkább nő a multimédiás alkalmazások jelentősége is. Fokozatosan nő az e-közigazgatás, e-önkormányzatok szerepe is. Az új lehetőségek a hagyományos tanulást is átalakítják, egyre terjed az e-learning, ami lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki otthonában, saját maga által megszabott időben tanuljon.

A digitális kompetencia magában foglalja az információs társadalmi technológiák (IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a szabadidő es a kommunikáció terén. Ez az IKT terén meglevő alapvető készségeken alapul: számítógép használata információ visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje céljából, valamint a kommunikáció es az együttműködő hálózatokban való részvétel céljából az interneten keres.

Megszerezhető kompetenciák:

-a számítógép legegyszerűbb perifériáinak használata

-adatbeviteli eszközök használata

-alkalmazások indítása, bezárása, futó alkalmazások menedzselése,

-internetes szolgáltatások alapszintű használata,

-elektronikus levelezés alapjai (e-mail cím részei, mail szerver feladatai),

-elektronikus levelezés előnyei,

-elektronikus levelek fogadása,

-elektronikus levelek részei,

-elektronikus levelek küldése,

-egyéb kommunikációs lehetőségek ismerete. (fórumok, vendégkönyvek, chat),

-ingyenes szövegszerkesztő alkalmazások alapszintű kezelése (állomány megnyitás,

módosítás, mentés),

-szövegszerkesztési és táblázatkezelési ismeretek gyakorlatbeli használata,

-személyes biztonságának megteremtése az interneten,

-mobil eszközök multimédiás lehetőségeinek elsajátítása,

-grafikai alkalmazások alapszintű funkcióinak elsajátítása,

-grafikai képformátumok közötti különbségek megismerése,

-adatok elhelyezése az operációs rendszer tárolási szerkezetében,

-a tanult operációs rendszer vezérlése,

-a prezentáció fogalmának és a prezentálási lehetőségek megismerése,

-online prezentálási lehetőségek megismerése,

-ügyek online intézése.

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

Belépési feltételek:

-         Írni és olvasni tudás

 

Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény:

-         Megfelelt: modulonként legalább 60%-os teljesítmény

-         Nem felelt meg: modulonként 60% alatti teljesítmény.

-         A képzés elvégzését igazoló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

 A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

IKER 0-1 Mininumszint

6

24

30

--

IKER 1-2 Alapszint

6

24

30

--

IKER 2-3 Küszöbszint

6

24

30

 

IKER 3-4 Középszint

6

24

30

--

Képzési program összes óraszáma

24

96

120

 

 

 

Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

E-000123/2014/D0002

A képzés helyszíne: Kaposvár

A képzés típusa: Egyéb képzés

A képzés időtartama: 6 óra (elmélet: 6 óra, gyakorlat: 0 óra)

Képzés célja:

A résztvevők megismerjék a környezetvédelem főbb területeit, a legfontosabb környezeti problémákat, és képesek legyenek a mindennapi életvitelük során környezettudatosan viselkedni.

Megszerezhető kompetenciák:

·         Környezetvédelem főbb területeinek ismerete

·         Legfontosabb környezeti problémák ismerete

·         Környezettudatos viselkedés mindennapi életvitel során

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

Belépési feltételek:

-        Alapfokú iskolai végzettség

 

Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény:

-        A képzés nem zárul vizsgával, az igazolás kiadásának feltétele az órákon való részvétel.

-        A képzés elvégzését igazoló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

 

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

6

0

6

--

Képzési program összes óraszáma

6

0

6

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve


 

 

Kommunikációs technikák az üzleti életben

E-000123/2014/D0005

A képzés helyszíne: Kaposvár

A képzés típusa: Egyéb képzés

A képzés időtartama: 96 óra (elmélet: 56 óra, gyakorlat: 40 óra)

Képzés célja:

A képzés célja a résztvevők azon képességeinek növelése, hogy kommunikációt és tárgyalást kezdeményezzenek, illetve lefolytassanak, anélkül, hogy ez zavarba hozná vagy feszélyezné őket. Egy üzleti életben dolgozó számára ez azt is jelenti, hogy nagyobb hatékonysággal tudja végezni munkáját, illetve kevesebb stresszel kell majd szembenéznie. Továbbá tudatossá tegye a munkájukkal kapcsolatban a résztvevőket, és minél nagyobb precizitással és magabiztossággal végezzék munkájukat. A képzés célja a kommunikációs készségek elméleti ismeretek és gyakorlati feladatokon keresztül történő javítása. A résztvevők számára lehetőség kínálkozik saját készségeik felmérésére, azok gyakorlati feladatok által meghatározott helyzetekben történő, kipróbálása és a feladatok végrehajtását követő kiértékelés során az erősségek, gyengeségek áttekintésére, tudatosítására, tapasztalatok levonására.

Megszerezhető kompetenciák:

 • kommunikáció irányításának képessége
 • emelt szintű érvelési és kifogás-kezelési jártasság
 • jelentősen megnövekedett megértés az emberi kapcsolatokat illetően
 • embereket és problémákat kommunikáció által kezeli
 • optimális tárgyalás felépítése
 • kérdezéstechnika alapjainak ismerete
 • eredményes prezentáció ismerete
 • értékesítési gyakorlat javítása

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

Belépési feltételek:

-        Iskolai végzettség: 8 általános

Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény:

Számonkérések formája

minden tananyagegység végén egy gyakorlati feladat

Számonkérések rendszeressége

tananyagegység zárásakor

Számonkérések tartalma

az adott tananyagegység ismeretanyagának gyakorlati feladat formájában történő számonkérése

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek)

gyakorlati feladat

Megszerezhető minősítések

megfelelt – nem megfelelt

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek

megfelelt 60 % - nem megfelelt 60% alatt

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)

gyakorlati feladat megismétlése

-        A képzés elvégzését igazoló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

 

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Kommunikáció, tárgyalástechnika, emberi viselkedés

16

8

24

Gyakorlati

Személyi hatékonyságnövelés kommunikációval

16

16

32

Gyakorlati

Érveléstechnika, kifogás-kezelés

24

16

40

Gyakorlati

Képzési program összes óraszáma

56

40

96

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve


 

 

Érveléstechnika, kifogás-kezelés

E-000123/2014/D006

A képzés helyszíne: Kaposvár

A képzés típusa: Egyéb képzés

A képzés időtartama: 40 óra (elmélet: 24 óra, gyakorlat: 16 óra)

Képzés célja:

A tárgyalás felépítése, folyamatának és befolyásolási módszereinek ismerete. Az emelt szintű érvelési és kifogás-kezelési jártasság megszerzése. A résztvevők képessé váljanak a lehető legrövidebb idő alatt felmérni, kivel állnak szemben. Ez alatt azt értjük, hogy bele tudnak helyezkedni a tárgya-lópartner vagy ügyfél nézőpontjába. Ezen keresztül nagyságrendekkel javul az a képességük, hogy a kommunikációt a partner realitásához igazítsák, ami jelentősen növeli a megértést kettejük között. A képzés mindenki számára komoly segítséget jelenthet, aki munkája során vevőkkel, ügyfelekkel találkozik. Fontos, hogy ezen ismeretek birtokában hatékonyabban tudják majd saját realitásukat „dekódolni”, azaz úgy átfordítani, hogy az a másik ember számára is reális legyen. Könnyebben tudnak együttműködést kialakítani, javul az emberi kapcsolatok átlátásának, kiértékelésének képessége. Nagyobb megértést szereznek korábbi, az emberek kezelése területén elszenvedett kudarcaik tényleges okáról és a jövőben el tudják majd kerülni ezeket a buktatókat. A képzés során megismert ismeretek birtokában kiszámíthatóbbá válik számukra az általános emberi viselkedés. Megtanulják, hogyan ismerjék fel a másik fél „belépési pontját”, azt a realitásszintet, ahol az illető befogadóvá válik. Jelentősen csökken a kommunikáció és az emberek kezelése okozta stressz. A viselkedésével kapcsolatban, ezen keresztül pedig jelentősen megnöveli a résztvevők tudatossági szintjét.

Megszerezhető kompetenciák:

 • az értékesítés folyamatának ismerete
 • ügyfél minősítés és interjúkészítés képessége
 • eredményes prezentáció
 • kérdezéstechnikai jártasság
 • emelt szintű érvelési és kifogás-kezelési jártasság

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

Belépési feltételek:

-        Iskolai végzettség: 8 általános

 

Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény:

Számonkérések formája

tananyagegység végén egy gyakorlati feladat

Számonkérések rendszeressége

Tananyagegység zárásakor

Számonkérések tartalma

adott tananyagegység ismeretanyagának gyakorlati feladat formájában történő számonkérése

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek)

gyakorlati feladat

Megszerezhető minősítések

megfelelt – nem megfelelt

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek

megfelelt 60 % - nem megfelelt 60% alatt

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)

gyakorlati feladat megismétlése

-        A képzés elvégzését igazoló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

 

    A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Érveléstechnika, kifogás-kezelés

24

16

40

gyakorlati

Képzési program összes óraszáma

56

40

96

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve


 

 

Tárgyalástechnika és döntéshozatal, értékesítési technikák

E-000123/2014/D007

A képzés helyszíne: Kaposvár

A képzés típusa: Egyéb képzés

A képzés időtartama: 48 óra (elmélet: 28 óra, gyakorlat: 20 óra)

Képzés célja:

A képzés célja a résztvevők azon képességeinek növelése, hogy kommunikációt és tárgyalást kezdeményezzenek, illetve lefolytassanak, anélkül, hogy ez zavarba hozná vagy feszélyezné őket. Egy értékesítési vagy ügyfélszolgálati dolgozó számára ez azt is jelenti, hogy nagyobb hatékonysággal tudja végezni munkáját, illetve kevesebb stresszel kell majd szembenéznie. Továbbá tudatossá tegye a munkájukkal kapcsolatban a résztvevőket, és minél nagyobb precizitással és magabiztossággal végezzék munkájukat. A képzés célja a kommunikációs készségek elméleti isme-retek és gyakorlati feladatokon keresztül történő javítása. A résztvevők számára lehetőség kínálkozik saját készségeik felmérésére, azok gyakorlati feladatok által meghatározott helyzetekben törté-nő, kipróbálása és a feladatok végrehajtását követő kiértékelés során az erősségek, gyengeségek áttekintésére, tudatosítására, tapasztalatok levonására

Megszerezhető kompetenciák:

 • kommunikációs készség
 • kommunikáció kezdeményezése
 • embereket és problémákat kommunikáció által kezelni
 • optimális tárgyalás felépítése
 • kérdezéstechnika alapjainak ismerete
 • eredményes prezentáció ismerete
 • értékesítési gyakorlat javítása

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

Belépési feltételek:

-        Iskolai végzettség: 8 általános

 

Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény:

-        A képzés elvégzését igazoló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

Számonkérések formája

minden tananyagegység végén egy gyakorlati feladat

Számonkérések rendszeressége

tananyagegység zárásakor

Számonkérések tartalma

az adott tananyagegység l ismeretanyagának gyakorlati feladat formájában történő számonkérése

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek)

gyakorlati feladat

Megszerezhető minősítések

megfelelt – nem megfelelt

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek

megfelelt 60 % - nem megfelelt 60% alatt

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)

gyakorlati feladat megismétlése

 

  A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Tárgyalástechnikai – kommunikáció

14

10

24

Gyakorlati

Értékesítési technikák

8

8

16

Gyakorlati

Tárgyalástechnikai-emberi viselkedés

6

2

8

Gyakorlati

Képzési program összes óraszáma

28

20

48

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve


 

 

Digitális írástudás

E-000123/2014/D008

A képzés helyszíne: Kaposvár

A képzés típusa: Egyéb képzés

A képzés időtartama: 48 óra (elmélet: 6 óra, gyakorlat: 42 óra)

Képzés célja:

A célja, hogy a résztvevők olyan minimum szintű ismeretekre, készségekre tegyenek szert, hogy már ne mondhassák magukat digitálisan írástudatlannak. Azaz képesek egyszerű kapcsolatteremtésre az IKT eszközök segítségével, amennyiben ő határozhatja meg a kommunikáció csatornáját. Mindennapi egyszerű, konkrét igényeit meg tudja fogalmazni, minimum szinten ki tudja elégíteni az IKT területén.

Megszerezhető kompetenciák:

 • a számítógép legegyszerűbb perifériáinak használatára,
 • Az adattárolás mértékegységeinek ismeretére,
 • a számítógép elméleti működésének megismerésére, a számítógép bekapcsolására,
 • adatbeviteli eszközök használatára,
 • a hardver/szoftver egyszerű fogalmának ismeretére,
 • Grafikus operációsrendszerek alapjainak ismeretére,
 • Grafikus felhasználói felület elemeinek használatára
 • Alkalmazások indítására, bezárására, futó alkalmazások menedzselésére
 • böngésző program alapszintű használatára,
 • Érdeklődésének megfelelő ismereteinek bővítésére,
 • internetes szolgáltatások alapszintű használatára,
 • online tartalmak megjelenítésére,
 • Közösségi oldalak rövid bemutatása,
 • egészségügyi-szolgáltatások igénybevételére, a hiteles források felismerésére,
 • Felismerni az információs társadalomterjedésének jelentőségét a mindennapokban,
 • Felismerni a környezettudatosság és az informatikai eszközök kapcsolata közötti
 • összefüggéseket
 • a könyvtár struktúra megismerésére,
 • a könyvtárak közötti tallózásra,
 • szülő könyvtár, alkönyvtár, útvonal fogalmának megismerésére,
 • Fájlok tárolásának elsajátítására a könyvtárszerkezetben,
 • legalapvetőbb fájlformátumok megismerésére,
 • tömörített fájlok másolására, átnevezésére, törlésére, mozgatására a
 • mapparendszerben,
 • felhő alapú tárolás megismerésére,
 • Számítógépen tárolt fájlok név alapján történő keresésére,
 • szemantikus keresők alapszintű használatára,
 • eligazodnia tematikus keresők oldalain,
 • Elektronikus levelezésalapjai (e-mailcím részei, mailszerver feladatai),
 • Elektronikus levelezés előnyei,
 • Elektronikus levelek fogadása,
 • Elektronikus levelek részei,
 • elektronikuslevelek küldése,

 

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

 

Belépési feltételek:

-        Iskolai végzettség: 6 általános

 

Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény:

Számonkérések formája: Tesztfeladatok, tudásszint felmérők és / vagy gyakorlati feladatok

Számonkérések rendszeressége: Tananyagegységek zárásakor

Számonkérések tartalma:              A tananyagegységek során elhangzott ismeretanyag

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): Teszt, feladatlapok, gyakorlati feladatok

Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem megfelelt

Sikeres modulzáráskor – igény szerint – tanúsítvány kerül kiállításra.

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: nem megfelelt 0-59% megfelelt : 60-100%

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i):               Sikertelen teljesítés esetén a résztvevő újbóli vizsgát tehet, az ismételt vizsga sikertelensége esetén a tananyagegység megismétlése szükséges.

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

IKER 0-1 Mininumszint

6

42

48

Gyakorlati

Képzési program összes óraszáma

6

42

48

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve


 

 

ECDL Start

E-000123/2014/D009

A képzés helyszíne: Kaposvár

A képzés típusa: Egyéb képzés

A képzés időtartama: 120 óra (elmélet: 15 óra, gyakorlat: 105 óra)

Képzés célja:

A résztvevő a képzés végén legyen alkalmas a társadalmi és gazdasági élet különböző területein, az adott területhez kapcsolódó irodai és ügyviteli munkában, a gazdálkodó egységek tartalmi és adminisztratív munkájában alkalmazott számítógépes szoftverek alapszintű kezelésére, üzemeltetésére, használatára. Tudja kezelni az egyes számítógéptípusokat, legyen alkalmas rutinfeladatok végzésére.

Legyen képes olyan önálló feladatok megoldására is, amelyek a mindennapi tevékenysége során előfordulhatnak

 

Megszerezhető kompetenciák:

 • korszerű operációs rendszerek, szövegszerkesztő programok ismerete és kezelése
 • informatikai rendszerek alapvető ismerete
 • internet, e-mail kezelés
 • önálló informatikai munkavégzés
 • a számítógép, illetve kapcsolódó perifériák általános ismerete
 • a számítógépes rendszer üzemeltetésével kapcsolatos ismeretek
 • az operációs rendszerek ismerete
 • információs hálózatok ismerete
 • az írásos dokumentum jellemzőit, formai egységeinek ismerete
 • szövegszerkesztők általános ismerete
 • billentyűzet megfelelő hatékonyságú kezelésének ismerete
 • szövegszerkesztő program készség szintű használásának ismerete
 • a táblázatkezelő dokumentumainak jellemzőinek, egységeinek ismerete
 • táblázatkezelők általános ismerete
 • táblázatkezelő program készség szintű használatának ismerete
 • egyszerű adattáblák létrehozásának, módosításának ismerete
 • adatbázis-kezelők általános ismerete
 • adatbázis-kezelő program készség szintű használatának ismerete
 • egyszerű grafikai ábrák elkészítésének ismerete
 • prezentációkészítő program általános ismerete
 • egy egyszerű grafikai program készség szintű használatának ismerete
 • alapvető grafikai formátumok ismerete
 • webböngészés és online biztonság fogalmának ismerete
 • szerzői jogi és adatvédelmi kérdések megértésének képessége
 • online közösségek, kommunikáció és e-mail fogalmának ismerete
 • e-mailek fogadásának, kezelésének, beállítások ismerete
 • e-mail rendszerezésének, keresésének ismerete
 • naptárak használatának ismerete
 • digitális képekkel kapcsolatos fogalmak ismerete
 • képszerkesztő alkalmazás ismerete
 • képek módosításának, kijelölésének, megnyitásának ismerete
 • rétegek használatának ismerete
 • szövegelemek, rajzolt objektumok készítésének ismerete
 • festés, szűrők lehetőségeinek ismerete
 • kép nyomtatásának, publikálásának képessége
 • webes fogalmak ismerete
 • HTML alapelveinek ismerete
 • weboldalak tervezésének, formázásának, hiperlinkek és táblázatok használatának ismerete
 • webes képformázási lehetőségek ismerete, használata
 • űrlapok létrehozásának ismerete egy weboldalon
 • stíluslapok használatának ismerete
 • weboldal előkészítésének ismerete egy webszerveren való közzétételre
 • IKT eszközök mindennapos használatának ismerete
 • biztonságos Internet használat ismerete
 • adatok és információk megfelelő kezelésének ismerete
 • elektronikus hitelesség fogalmának ismerete
 • hiteles digitális információ fogalomrendszerének ismerete
 • aláírási formák gyakorlati ismerete
 • tanúsítványok ellenőrzésének ismerete

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

Belépési feltételek:

-        Iskolai végzettség: 8 általános

 

Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény:

Számonkérések formája: ECDL nemzetközi vizsgaszabályzatnak megfelelően modulzáró házivizsga, írásbeli, gyakorlati formában, (igény szerint adott tananyagegységből a résztvevő önállóan jelentkezhet a jogosultsággal rendelkező ECDL vizsgaközpontban az egyes vizsgákra.)

Számonkérések rendszeressége  : Tananyagegységek végén 1 alkalommal modulzáró házivizsga

Számonkérések tartalma: Adott tananyagegység ismeretanyaga, követelményei

Megszerezhető minősítések: megfelelt (75%-tól), nem felelt meg (75% alatt)

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: megfelelt (75%-tól), nem felelt meg (75% alatt)

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i): Házivizsgán 1 pótvizsga lehetősége.

A program zárásának módja: Modultól függően írásbeli vagy gyakorlati modulzáró házivizsga( igény esetén a képzésben résztvevő önállóan jelentkezhet ECDL vizsgára a jogosultsággal rendelkező vizsgaközpontban.)

 

A képzés moduljai: (3 tananyagegység kötelező, 1 tananyagegység választható)

 

 

ÓRASZÁM

Kötelező / Választható

 

A tananyagegység megnevezése

Elméleti

Gyakorlati

Összes

 

7.1.

Számítógépes alapismeretek

15

15

30

kötelező

7.2.

Szövegszerkesztés

0

30

30

kötelező

7.3.

Táblázatkezelés

0

30

30

választható

7.4.

Online alapismeretek

0

30

30

kötelező

7.5.

Adatbázis-kezelés

0

30

30

választható

7.6.

Prezentáció

0

30

30

választható

7.7.

Képszerkesztés

0

30

30

választható

7.8.

Webszerkesztés

0

30

30

választható

7.9.

IT biztonság

0

30

30

választható

7.10.

Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás

0

30

30

választható

A képzési program összes óraszáma (3 kötelező és 1 választható tananyagegységet figyelembe véve)

15

105

120

-

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve


 

 

ECDL Select

E-000123/2014/D010

A képzés helyszíne: Kaposvár

A képzés típusa: Egyéb képzés

A képzés időtartama: 210 óra (elmélet: 15 óra, gyakorlat: 195 óra)

Képzés célja:

A résztvevő a képzés végén legyen alkalmas a társadalmi és gazdasági élet különböző területein, az adott területhez kapcsolódó irodai és ügyviteli munkában, a gazdálkodó egységek tartalmi és adminisztratív munkájában alkalmazott számítógépes szoftverek alapszintű kezelésére, üzemeltetésére, használatára. Tudja kezelni az egyes számítógéptípusokat, legyen alkalmas rutinfeladatok végzésére. Legyen képes olyan önálló feladatok megoldására is, amelyek a mindennapi tevékenysége során előfordulhatnak.

 

Megszerezhető kompetenciák:

 • korszerű operációs rendszerek, szövegszerkesztő programok ismerete és kezelése
 • informatikai rendszerek alapvető ismerete
 • internet, e-mail kezelés
 • önálló informatikai munkavégzés
 • a számítógép, illetve kapcsolódó perifériák általános ismerete
 • a számítógépes rendszer üzemeltetésével kapcsolatos ismeretek
 • az operációs rendszerek ismerete
 • információs hálózatok ismerete
 • az írásos dokumentum jellemzőit, formai egységeinek ismerete
 • szövegszerkesztők általános ismerete
 • billentyűzet megfelelő hatékonyságú kezelésének ismerete
 • szövegszerkesztő program készség szintű használásának ismerete
 • a táblázatkezelő dokumentumainak jellemzőinek, egységeinek ismerete
 • táblázatkezelők általános ismerete
 • táblázatkezelő program készség szintű használatának ismerete
 • egyszerű adattáblák létrehozásának, módosításának ismerete
 • adatbázis-kezelők általános ismerete
 • adatbázis-kezelő program készség szintű használatának ismerete
 • egyszerű grafikai ábrák elkészítésének ismerete
 • prezentációkészítő program általános ismerete
 • egy egyszerű grafikai program készség szintű használatának ismerete
 • alapvető grafikai formátumok ismerete
 • webböngészés és online biztonság fogalmának ismerete
 • szerzői jogi és adatvédelmi kérdések megértésének képessége
 • online közösségek, kommunikáció és e-mail fogalmának ismerete
 • e-mailek fogadásának, kezelésének, beállítások ismerete
 • e-mail rendszerezésének, keresésének ismerete
 • naptárak használatának ismerete
 • digitális képekkel kapcsolatos fogalmak ismerete
 • képszerkesztő alkalmazás ismerete
 • képek módosításának, kijelölésének, megnyitásának ismerete
 • rétegek használatának ismerete
 • szövegelemek, rajzolt objektumok készítésének ismerete
 • festés, szűrők lehetőségeinek ismerete
 • kép nyomtatásának, publikálásának képessége
 • webes fogalmak ismerete
 • HTML alapelveinek ismerete
 • weboldalak tervezésének, formázásának, hiperlinkek és táblázatok használatának ismerete
 • webes képformázási lehetőségek ismerete, használata
 • űrlapok létrehozásának ismerete egy weboldalon
 • stíluslapok használatának ismerete
 • weboldal előkészítésének ismerete egy webszerveren való közzétételre
 • IKT eszközök mindennapos használatának ismerete
 • biztonságos Internet használat ismerete
 • adatok és információk megfelelő kezelésének ismerete
 • elektronikus hitelesség fogalmának ismerete
 • hiteles digitális információ fogalomrendszerének ismerete
 • aláírási formák gyakorlati ismerete
 • tanúsítványok ellenőrzésének ismerete

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

Belépési feltételek:

-        Iskolai végzettség: 8 általános

 

Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény:

Számonkérések formája: ECDL nemzetközi vizsgaszabályzatnak megfelelően modulzáró házivizsga, írásbeli, gyakorlati formában, (igény szerint adott tananyagegységből a résztvevő önállóan jelentkezhet a jogosultsággal rendelkező ECDL vizsgaközpontban az egyes vizsgákra.)

Számonkérések rendszeressége  : Tananyagegységek végén 1 alkalommal modulzáró házivizsga

Számonkérések tartalma: Adott tananyagegység ismeretanyaga, követelményei

Megszerezhető minősítések: megfelelt (75%-tól), nem felelt meg (75% alatt)

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: megfelelt (75%-tól), nem felelt meg (75% alatt)

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i): Házivizsgán 1 pótvizsga lehetősége.

A program zárásának módja: Modultól függően írásbeli vagy gyakorlati modulzáró házivizsga( igény esetén a képzésben résztvevő önállóan jelentkezhet ECDL vizsgára a jogosultsággal rendelkező vizsgaközpontban.)

 

A képzés moduljai: (4 tananyagegység kötelező, 3 tananyagegység választható)

 

 

ÓRASZÁM

Kötelező/ választható

 

A tananyagegység megnevezése

Elméleti

Gyakorlati

Összes

 

 

Számítógépes alapismeretek

15

15

30

kötelező

 

Szövegszerkesztés

0

30

30

kötelező

 

Táblázatkezelés

0

30

30

kötelező

 

Online alapismeretek

0

30

30

kötelező

 

Adatbázis-kezelés

0

30

30

választható

 

Prezentáció

0

30

30

választható

 

Képszerkesztés

0

30

30

választható

 

Webszerkesztés

0

30

30

választható

 

IT biztonság

0

30

30

választható

 

Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás

0

30

30

választható

A képzési program összes óraszáma (4 kötelező és 3 választható tananyagegységet figyelembe véve)

15

195

210

-

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve


 

Álláskeresési technikák

E-000123/2014/D001

A képzés helyszíne: Kaposvár

A képzés típusa: Egyéb képzés

A képzés időtartama: 30 óra (0 óra elmélet, 30 óra gyakorlat)

Képzés célja:

Az álláskeresők munka erőpiaci reintegrációja és / vagy munkahelyet változtatni szándékozók komplex ismereteinek bővítése, a munkavállaláshoz vagy munkahely-váltáshoz szükséges kulcsképességeik – kommunikációs, kooperációs, problémamegoldó, tervező stb. – fejlesztés érdekében.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák

-         Önéletrajz írás, motivációs levél elkészítés az új fajta sztenderek alapján

-         Állásinterjún való személyes megjelenés kompetenciája

-         Az elhelyezkedést akadályozó tényezők ismeretének kompetenciája

-         A potenciális munkalehetőségek felkutatásának kompetenciája

-         Hirdetéselemzés kompetenciája

-         A személyes célok meghatározásának kompetenciája

-         Önmenedzselés, karriertervezés

-         A munkavállalói és munkaadói szokások ismeretének kompetenciája

-         Alapvető munkajogi ismeretek

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

A képzés megkezdésének feltételei:--

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Álláskeresési technikák

0

30

30

Gyakorlati

Képzési program összes óraszáma

0

30

30

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 60 %-os sikeres modulzáró (gyakorlati ) vizsga modulonként

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

 


 

Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés

E-000123/2014/D011

 

A képzés típusa: Egyéb képzés

A képzés időtartama: 35 óra (0 óra elmélet, 35 óra gyakorlat)

Képzés célja:

A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attítűd kialakítása a digitális eszközök irányában. Cél, hogy a résztvevők használni tudják infokommunikációs eszközük (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat. Hanghívás és szöveges üzenetküldés használatának megtanulása. Cél, hogy a résztvevő egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget tudjon szerkeszteni, egyszerű mentési műveleteket végezzen, interneten tájékozódjon, könnyen hozzáférhető információkat megszerezzen . Cél, hogy a résztvevő elektronikus levelezést bonyolítson le .

A képzés során megszerezhető kompetenciák

 • A résztvevők képesek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető ismeretek alkalmazására.
 • egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid (pl. keresőprogramba beírandó) szöveg szerkesztése.
 •  egyszerű mentési műveletek elvégzése.
 •  tájékozódás, információt gyűjtés az interneten.
 •  elektronikus levelezés lebonyolítása,  annak egyszerű funkciói használatával.
 • a képzés során használt eszközök egyszerű biztonsági lépéseinek használata

 

A képzés megkezdésének feltételei:

 • betöltött 16. életév

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Barátkozás az infokommunikációs eszközünkkel

0

4

4

-

Az első lépések a használatban I.

0

3

3

-

Az első lépések a használatban II.

0

4

4

-

Az első létrehozott tartalmak

0

3

3

-

Böngészés az interneten I.

0

4

4

-

Böngészés az interneten II.

0

3

3

-

Elektronikus levelezés I.

0

4

4

-

Elektronikus levelezés II.

0

3

3

-

Hanghívásra alkalmas alkalmazások

0

4

4

-

Gyakorlunk, gyakorlunk, gyakorlunk

0

3

3

-

Képzési program összes óraszáma

0

35

35

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

 

Vizsga:  A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett hiányzással figyelembe véve

- Záró számonkérés – gyakorlati feladatmegoldás sikeres teljesítése

 


 

Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés

E-000123/2014/D012

 

A képzés típusa: Egyéb képzés

A képzés időtartama: 35 óra (0 óra elmélet, 35 óra gyakorlat)

Képzés célja:

A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attítűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

 • a képzés során használt eszközök (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetése, a legfontosabb beállítási lehetőségek használata
 • egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveg (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkesztése
 • interneten tájékozódás, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információk megszerezése
 • Az interneten gyűjtött információk feldolgozása, azok konkrét problémák megoldására való felhasználása
 • Elektronikus levelezés során csatolmányok használata. Az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteinek felismerése (levélszemét, e-mailes csalás) és azok egyszerű módon való elhárítása.
 •  Közösségi portálok önálló használata (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).

-       Hanghívás és szöveges üzenetküldés

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: Infokommunikációs eszközének IKER 1. szint biztonságos használata, amely igazolása „Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés” tanúsítvánnyal vagy előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

A képzés megkezdésének feltételei:

 • betöltött 16. életév

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Ráhangolódunk a továbblépésre

0

4

4

-

Infokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása

0

3

3

-

Az elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata

0

4

4

-

Használjuk okosan, amit már tudunk

0

3

3

-

Én és a közösségi média I.

0

4

4

-

Én és a közösségi média II.

0

3

3

-

Ügyeket intézek otthon, fotelből

0

4

4

-

Személyre szabott eszközök

0

3

3

-

Még több ügyet intézek otthonról

0

4

4

-

Képzés zárása

0

3

3

-

Képzési program összes óraszáma

0

35

35

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett hiányzással figyelembe véve

- Záró számonkérés – gyakorlati feladatmegoldás sikeres teljesítése

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Integrációs (felzárkóztató, munkavállalói kulcskompetenciákat fejlesztő) képzés

E-000123/2014/D013

A képzés típusa: Egyéb képzés

A képzés időtartama: 400 óra (elmélet: 290 óra, gyakorlat: 110 óra)

Képzés célja:

Az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező munkavállalási korú felnőtt lakosság alapkompetenciáinak felzárkóztatása, munkavállalói kulcskompetenciáinak fejlesztése a munkaerő-piacon való elhelyezkedése, ill. szakmai képzés iránti igény elérése érdekében.

Megszerezhető kompetenciák:

Személyes kompetenciák:

- objektív helyzetértékelési és kommunikációs képesség

- felelősségtudat

- önismeret

- előítélet mentesség

Társas kompetenciák:

- interperszonális rugalmasság

- tolerancia

- szabálykövető magatartás

- együttműködési képesség

- elfogadni, megérteni és tisztelni a sajátjától eltérő nézeteket

- a családdal, munkavállalással és tanulással kapcsolatos terveit és cselekvéseit összhangba hozni

- az alapvető állampolgári jogok és kötelességek gyakorlása, valamint a társadalmi együttélési szabályok betartása

Egyéb kompetenciák:

-   A képzésben résztvevő képes lesz alkalmazni a négy matematikai alapműveletet egész és törtszámokkal egyaránt.

-   A számolási feladatokat számológépen is végre tudja hajtani.

-   Ismeri és alkalmazza a kerekítés szabályait.

-   Felismeri a sík és térbeli alakzatokat.

-   Egyszerűbb sík és térbeli alakzatok kerületét, területét, térfogatát képes kiszámolni.

- Hosszúságot, mennyiséget, űrtartalmat mér és becsül, képes a hosszúság, terület, térfogat, tömeg idő mértékegységeinek átváltására.

-   Százalékot számol.

- Képes mind artikulációját, mind mondanivalóját tekintve érthetően kommunikálni, illetve megérti mások kommunikációját.

-   Szöveghűen, érthetően olvas, és megérti az olvasottakat.

-   Képes olvashatóan írni.

-   Értelemzavaró helyesírási hibák nélkül képes rövidebb szöveget megalkotni.

-   Az írásban vagy szóban kapott információkat megérti, azokat megadott szempontok alapján fel tudja dolgozni.

-   Egyszerűbb nyomtatványokat, űrlapokat ki tud tölteni.

- Ismeri a hivatali ügyintézés legalapvetőbb iratait (kérelem, meghatalmazás, nyilatkozat, stb.) ezeket meg tudja fogalmazni.

-   Felismeri a tanulás célját, érti és alkalmazza az alapvető tanulásmódszertanokat.

-   Magyar nyelven, szóban és írásban, képes hatékony kommunikációt folytatni.

-   Biztonsággal használja a tipikus matematikai és a természettudományi kvalitásokat.

-   Képes a digitális világ eszközeit használni.

-   Állampolgári kompetenciája erősödik, interperszonális attitűdje optimalizálódik.

-   Vállalkozói mentalitás beazonosítása, fogások elsajátítása, értelmezése.

-   Fejlődő esztétikai érzék, kulturális termékek releváns megvitatása. 

-   A képzésben résztvevő képes lesz alkalmazni a négy matematikai alapműveletet egész és törtszámokkal egyaránt.

-   A számolási feladatokat számológépen is végre tudja hajtani.

-   Ismeri és alkalmazza a kerekítés szabályait.

-   Felismeri a sík és térbeli alakzatokat.

-   Egyszerűbb sík és térbeli alakzatok kerületét, területét, térfogatát képes kiszámolni.

- Hosszúságot, mennyiséget, űrtartalmat mér és becsül, képes a hosszúság, terület, térfogat, tömeg idő mértékegységeinek átváltására.

-   Százalékot számol.

- Képes mind artikulációját, mind mondanivalóját tekintve érthetően kommunikálni, illetve megérti mások kommunikációját.

-   Szöveghűen, érthetően olvas, és megérti az olvasottakat.

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

Belépési feltételek:

Írni és olvasni tudás. A képzés teljes folyamatában széles körű mentori tevékenység segíti a célcsoportot. A hátrányos helyzetűek oktatásában korábbi tapasztalatokkal rendelkező oktatókat alkalmazunk. A fogyatékos személyek képzésbe vonását a projektben együttműködési megállapodással rendelkező a speciális igényeket kielégítő szervezet biztosítja. A tréning felépítése, figyelembe veszi az egyéni tanulási technikákat. A képzésben résztvevők aktív részvételén alapuló, személyre szabott módszerek, tevékenységek irányított tanári bemutatása. A kompetenciaelemek elsajátítása utáni azonnali ellenőrzés és visszacsatolás, amíg az elsajátítás eléri a „megfelelt” szintet. A tréning tananyaga a képzési program célcsoporttagjainak általános képességeit figyelembe véve, speciálisan összeállított tréning anyag. A modulok során a tanári értékelés minden kompetenciaelem elsajátítása után megtörténik az értékelés formatív, szöveges, a tanuló fejlődését ösztönző.

Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény:

- A képzés során az oktatók nyitott, irányított kérdésekkel interaktív ellenőrzést végeznek a tananyagegységek tartalmának elsajátítására vonatkozóan. A képzés végén záróteszt megírásával kerül a tananyagegységek legfontosabb pontjainak ellenőrzésére, melynek elkészítése során saját jegyzet, elektronikus jegyzet vagy internetes keresők használhatók. A záróteszt minősítési szintjei : megfelelt (40% felett), nem megfelelt (0%-40%)

-   A képzés elvégzését igazoló igazolás megnevezése: Igazolás

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

A tanulás tanulása

60

0

60

nincs

Anyanyelvi kommunikáció

90

0

90

nincs

Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák

90

0

90

nincs

Digitális kompetencia

0

40

40

nincs

Személyközi és állampolgári kompetenciák

20

28

48

nincs

Vállalkozói és munkavállalói kompetencia

0

42

42

nincs

Kulturális kompetencia

30

0

30

nincs

Képzési program összes óraszáma

290

110

400

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- a képzésben résztvevő hiányzása nem haladta meg a  meghatározott mértéket

- aktív részvétel az órákon

- a kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

Program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei (igazolás kerül kiállításra):

-          sikeres (min. 41 %-os) záróvizsga teszt

-          átvételi elismervény aláírása

 

 


Belépés a digitalizált munka világába

E-000123/2014/D014

A képzés típusa: Egyéb képzés

A képzés időtartama: 120 óra (0 óra elmélet, 120 óra gyakorlat)

Képzés célja:

A képzési program átfogó célja a résztvevők előzetes tudásának és kompetenciáinak felmérése alapján, a közfoglalkoztatásban állók képességeinek és készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek a nyílt munkaerőpiac digitalizált munkaköreiben a foglalkoztatónál megvalósuló betanító képzést követően dolgozni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A résztvevők

-          Képesek legyenek az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.

-          Képesek legyenek az interneten gyűjtött információkat feldolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználni.

-          Képesek legyenek az elektronikus levelezés lehetőségeinek alkalmazására. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás, stb.) képesek legyenek azokat egyszerű módon elhárítani.

-          A képzés során használt eszközeiket képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre is használni.

-          Képesek legyenek közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).

-          Képesek legyenek önálló ügyintézésre az interneten keresztül.

-          A résztvevők megismerik az állampolgárok tájékoztatására, informálására szolgáló közigazgatási internetes portálokat (magyarorszag.hu, kormany.hu), a portálokon lévő információkat.

-          Az ügyfélkapu (továbbiakban: ÜK) alapvető elérhető funkcióinak, céljának, lehetőségeinek, korlátainak megismerése, önállóan egy elektronikus közigazgatási ügyintézés (amennyiben a résztvevőnek nincs ÜK regisztrációja, akkor az ÜK regisztrációs folyamat elvégzése).

-          Képesek legyenek érintőképernyő hatékony használatára a mindennapi életben és munkahelyi környezetben.

-          Ismerje meg a korszerű, digitalizált gyártási folyamatokat és azok eszközeit.

-          Alakuljon ki objektív képe a digitalizált gyártásban ellátandó feladatokról, erősödjön a motiváció, hogy képes elvégezni az operátori munkát.

-          Komplex feladatok modulos építőeszközökkel (pl. LEGO rendszer) finommotoros mozgás, figyelem és a szabálykövetés fejlesztésére.

-          Ismerjék meg a robotikai eszközök alap szintű lehetőségeit.

-          Képes legyen irányítás alatt a feladatok részfeladatokra történő bontására (rendszerszemlélet kialakítása).

-          Képes legyen hatékony munkavégzésre munkahelyi környezetben: egyszerű szabálykövetés, felelősségvállalás, együttműködés.

-          Javuljon a képessége a munkahelyi kihívások konstruktív megoldására: komplex problémamegoldó képesség, kreativitás, kognitív rugalmasság, konfliktuskezelés.

-          Képes legyen a digitális csatornákon keresztül folytatott együttműködésre.

-          Képesek legyenek szabványjelölések, piktogramok felismerésére, értelmezésére a mindennapi életben és munkahelyi környezetben.

-          Képesek legyenek egyszerű munkautasítások értelmezésére, alapvetőszerszámok és mérőeszközök használatára(méretek olvasása alapszintű rajzról, az útmutató alapján termék előállítása).

-          Készségfejlesztés számítógépen, speciális készségfejlesztő eszközön vagy oktatási célú gyakorló állomáson: reakcióidő, figyelem, monotónia tűrés és utasításkövetés fejlesztésében segítő gamifikált gyakorlatok segítségével.

-           

A képzés megkezdésének feltételei:

 • betöltött 16. életév

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Az informatikai és kommunikációs eszközök használta az ügyintézés, a munka, a tanulás során

0

30

30

-

Korszerű eszközök használatának megismerése

0

30

30

-

A tanuláshoz és a munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése informatikai környezetben

0

30

30

-

Műszaki készségek fejlesztése a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően

0

30

30

-

Képzési program összes óraszáma

0

120

120

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

 

Vizsga:  A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett hiányzással figyelembe véve

- Záró számonkérés – gyakorlati feladatmegoldás sikeres teljesítése